Logo Công ty Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa

 COÂNG TY DÒCH VUÏ VAÄN TAÛI KHAÙNH HOØA
KHANH HOA TRANSPORT SERVICE COMPANY
(KHANH HOA TRANSERCO)
Tieâu chuaån ISO 9001:2000

* Địa chỉ:  58 Đường 23 tháng 10, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
* Tel: (058) 813885 - 828251         *Fax: (058) 814301
* Website:  http://www.dichvuvantaikh.vn
* Email:       Cty-dvvtkh@dng.vnn.vn

An toµn - ThuËn tiÖn - TrËt tù - V¨n minh


  +Bến xe Phía Nam      - Tel: (058)822192-820227 +Bến xe Phía Bắc    -Tel:(058)836541-838799
  +Bến xe Ninh Hòa      - Tel: (058)845981-844359  +Bến xe Cam Ranh -Tel:(058)952519-854119
  +Bến xe Diên Khánh   - Tel: (058)850275

   Tổng số có 60 tuyến xe liên nội tỉnh hoạt động tại các Bến xe trực thuộc Công ty. Trong đó có 20 tuyến xe Chất lượng cao đi các tỉnh Phía Nam, Phía Bắc:TP Hồ Chí Minh, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội; các tỉnh cao nguyên: Đà Lạt, Bảo Lộc, Đăk Nông, Đăk Lăk, Buôn Hồ, Kom Tum, Pleiku.v.v

        -Tel:(058).820835-813013
    Hiện tại có 6 tuyến xe Buýt đô thị hoạt động tại TP Nha Trang, thời gian hoạt động từ 05h00 đến 19h30 hàng ngày, bao gồm các tuyến:
  Tuyến số 01:   BÌNH TÂN<->LÊ HỒNG PHONG<->THÀNH                             Cự ly:18Km
  Tuyến số 02:   BÌNH TÂN<->TRẦN PHÚ<->THÀNH                                       Cự ly:18Km
  Tuyến số 03:   CHỢ ĐẦM<->KHU DU LỊCH SÔNG LÔ                              Cự ly:14,5Km
  Tuyến số 04:   DƯƠNG HIẾN QUYỀN<->NGUYỄN THIỆN THUẬT<->CẦU ĐÁ     Cự ly:13Km
  Tuyến số 05:   CẦU TRẦN PHÚ<->TÔ HIẾN THÀNH<->HÒN RỚ 1                   Cự ly:12Km
  Tuyến số 06:   BẾN XE PHÍA NAM<->CHỢ LƯƠNG SƠN.                               Cự ly:15Km